Priročnik za organe vodenja in nadzora o podnebni integriteti

Svetovni gospodarski forum in Climate Governance Initiative sta v sodelovanju z družbo Deloitte izdala priročnik za organe vodenja in nadzora o podnebni integriteti z naslovom Pridobitev in krepitev zaupanja ob trajnostnem prehodu. Priročnik ponuja vpogled v skupna tveganja in izzive, s katerimi se soočajo gospodarske družbe v luči trajnostnega prehoda.

Priročnik obravnava pomen zaupanja in integritete v poslovanju ter vlogo organov vodenja in nadzora pri vzpostavljanju in ohranjanju zaupanja. Poudarja vse večja pričakovanja deležnikov glede podnebnih sprememb in degradacije narave ter potrebo po vestnem in pristnem odzivanju gospodarskih družb. Ob tem poudarja štiri ključne stebre zaupanja, na katere bi se morali člani organov vodenja in nadzora osredotočiti:

  1. humanost, izkazati pristno zanimanje in vedoželjnost do vprašanj povezanih s podnebjem in naravo;
  2. transparentnost, vključiti se v odprt dialog o izzivih, negotovostih in kompromisih;
  3. sposobnost, usposobiti vodstvo in zaposlene za obvladovanje tveganj, povezanih s podnebjem in naravo;
  4. zanesljivost, odgovornost vodstva za dosledno in zanesljivo izpolnjevanje zavez.

Družbe so vse bolj izpostavljene tveganjem zaradi sodnih sporov in spreminjajočih se standardov poročanja, povezanih s trajnostnim razvojem. Uvedba obveznega poročanja sicer ne spreminja dolžnosti družbe, da z upoštevanjem podnebnih tveganj in priložnosti deluje v najboljšem interesu družbe, vendar pa je njen cilj zagotoviti okvir, ki bo članom organom vodenja in nadzora pomagal pri njihovem prepoznavanju in razkrivanju.

Organi vodenja in nadzora so odgovorni, da podpirajo in razvijajo integriteto in zaupanje v družbo. To lahko storijo z vzpostavljanjem kulture, usklajene z namenom družbe, upoštevanjem soodvisnosti med sistemi in ocenjevanjem zaupanja deležnikov. Priročnik vsebuje priporočila za spodbujanje integritete in zaupanja, vključno z upoštevanjem znanstveno utemeljenih smernic, zavezanostjo zahtevam in obvezam ter iskrenim in jasnim sporočanjem lastnih načrtov.

Ugotovite, kako lahko ustvarite odpornost družbe s sočasnim zagotavljanjem integritete in zaupanja v podnebne ukrepe, ki jih izvajate.