Zakaj je načrtovanje zelenega prehoda ključno?

Številna podjetja in finančne institucije po vsem svetu so se zavezala k ciljem ničelne neto porabe ali pa si jih nameravajo zastaviti. Več kot tretjina podjetij, ki kotirajo na borzi, že ima te cilje. Število organizacij, ki so si zastavile znanstveno utemeljene neto ničelne cilje, se je do leta 2023 podvojilo in obsega 4.523 gospodarskih družb po vsem svetu.

Načrtovanje prehoda je pomemben proces, v katerem organizacija določi izvedljive korake za dosego svojih ciljev neto ničelne vrednosti. Vendar pa obstaja neskladje med določitvijo ciljev in vzpostavitvijo načrtov za njihovo doseganje. Od več kot 18.000 organizacij, ki razkrivajo okoljske metrike prek CDP (globalni standard za razkrivanje ogljika, vode in gozdov), ima le 4.100 organizacij načrt prehoda, usklajen s prihodnostjo 1,5⁰C. Poleg tega CDP meni, da je le približno 2 % teh načrtov prehoda popolnoma verodostojnih in skladnih z merili CDP.

Načrtovanje prehoda ni lahka naloga, vendar je bistvenega pomena za dolgoročno trajnost poslovanja in naravnega sveta, od katerega so odvisna. V zadnjem času se je povečalo število okvirov za podporo organizacijam pri pripravi in objavi načrtov prehoda. Samo v naslednjem letu namerava načrte prehoda pripraviti približno 6.500 organizacij.

Načrtovanje prehoda spada med pristojnosti organov vodenja in nadzora, saj obsega prilagajanje poslovne strategije za doseganje neto ničelnih ciljev, obvladovanje tveganj in izkoriščanje priložnosti. 

  • Vključitev vplivov podnebja in narave v oceno tveganj in priložnosti je ključnega pomena za razumevanje njihovih poznejših vplivov na poslovanje, dobavne verige, deležnike in finančno uspešnost. To pa članom organov vodenja in nadzora zagotavlja dragocene informacije za izvajanje njihove fiduciarne dolžnosti in dolgoročno vodenje organizacije k uspehu.
  • Dejavnosti načrtovanja prehoda morajo biti v celoti stroškovno ovrednotene in vključene v finančno načrtovanje, pri čemer mora biti zagotovljen nadzor. To temelji na zanesljivi količinski opredelitvi tveganj in priložnosti, povezanih s podnebjem, ter oceni strateških alternativ (v poslovnem modelu in vrednostni verigi) v finančnem smislu.

Organi vodenja in nadzora imajo pomembno vlogo pri določanju ambicioznih neto ničelnih ciljev in verodostojnega načrta za njihovo doseganje. Če organizacije ne opredelijo poti za dosego ciljev, obstaja tveganje, da bi bila njihova prizadevanja prepoznana kot "greenwashing".

  • Napovedovanje ambicioznih podnebnih ciljev brez navedbe konkretnih strategij, naložb in časovnih rokov za njihovo doseganje lahko zmanjša verodostojnost organizacije. Deležniki, vključno s potrošniki, investitorji ter sedanjimi in bodočimi zaposlenimi, vse bolj skrbno preučujejo te informacije, da bi lahko sprejemali informirane odločitve.
  • Mednarodne organizacije, kot so GFANZ, CDP, TPT in Združeni narodi, zagotavljajo smernice o elementih, potrebnih za verodostojen načrt prehoda. Te pobude so koristna referenca za člane organov vodenja in nadzora, ki lahko svojim organizacijam pomagajo pri razvoju načrta prehoda. Na sliki 1 so razvidni elementi načrta prehoda v skladu z GFANZ in TPT.
Slika 1. Prevedeno po Climate Governance Initative.
Slika 1. Prevedeno po Climate Governance Initative.

Upravljanje je zato pomemben element pri načrtovanju prehoda. Načrti morajo zagotoviti, da je kultura organizacije usklajena s strateškimi ambicijami glede neto ničelne vrednosti, kar lahko vključuje nadzor nad napredkom, programe usposabljanja o podnebnih spremembah ali nagrajevanje in spodbude za zaposlene.

  • Člani organov vodenja in nadzora lahko zagotavljajo nadzor in strateško svetovanje na šestih področjih (na sliki 2), kar omogoča strukture upravljanja, ki bodo podpirale izvajanje načrta prehoda.
Slika 2. Prevedeno po Climate Governance Initative.
Slika 2. Prevedeno po Climate Governance Initative.

Prihodnost načrtovanja prehoda

V prihodnjih letih se bo načrtovanje prehoda verjetno osredotočilo na ambicioznost, preglednost in odgovornost (prostovoljno ali obvezno). Od organizacij se bo pričakovalo, da si bodo zastavile ambiciozne cilje, izvajale robustne strategije in pokazale oprijemljiv napredek pri doseganju neto ničelne vrednosti.

Poleg tega bo vloga organov vodenja in nadzora še naprej ključna, saj lahko zagotovijo strateški nadzor in zagotovijo, da je načrtovanje prehoda vključeno v splošne strategije in delovanje organizacije. Navsezadnje je to bistveno ne le za zmanjševanje podnebnih tveganj, temveč tudi za izkoriščanje priložnosti, krepitev konkurenčnosti in ustvarjanje dolgoročne vrednosti za deležnike pri prehodu na gospodarstvo z ničelno neto vrednostjo.


Vir:

Climate Governance Initiative. Transition planning: a global outlook for board directors. https://hub.climate-governance.org/article/international_transition_planning