Obvladovanje (podnebnega) področja

Avtorica: mag. Alenka Recelj Mercina, vodja trajnostnega razvoja v NLB d.d. in članica delovne skupine Chapter Zero Slovenia

Svetovni gospodarski forum je oblikoval sklop osmih načel, ki usmerjajo vzpostavitev učinkovitega podnebnega upravljanja. Da bi bila ta načela uporabna in oprijemljiva, je vsakemu od njih priložen sklop vprašanj. Ta vprašanja pomagajo organizacijam pri ugotavljanju in odpravljanju morebitnih vrzeli v njihovih obstoječih strategijah upravljanja podnebnih sprememb.

Ker si v Chapter Zero Slovenia prizadevamo, da bi člani organov vodenja in nadzora uresničevali učinkovito podnebno upravljanje, smo pripravili serijo mesečnih člankov, v katerih pojasnjujemo osem načel podnebnega upravljanja, katerih namen je povečati njihovo podnebno ozaveščenost, vključiti podnebne vidike v strukture in procese organov vodenja in nadzora ter izboljšati orientacijo glede tveganj in priložnosti, ki jih podnebne spremembe predstavljajo za poslovanje.


Zagotoviti je treba, da je sestava organov vodenja in nadzora dovolj raznolika glede na znanje, veščine in izkušnje, da lahko člani učinkovito razpravljajo in sprejemajo odločitve, ki temeljijo na zavedanju ter razumevanju tveganj in priložnosti povezanih s podnebnim upravljanjem.

The great need today in every phase of our social, economical and political life is understanding. It has always been so, but today the need is even greater.
- by Charles R. Hook

Podnebne spremembe ustvarjajo kompleksne razmere s potencialno izredno močnim (negativnim) vplivom na okolje, družbo in gospodarstvo. Podnebno (korporativno) upravljanje se sooča z znanstvenimi, ekonomskimi in družbenimi negotovostmi razumevanja vplivov podnebnih sprememb v različnih časovnih obdobjih in tudi znotraj ter zunaj časovnih okvirov trenutnih organov vodenja in nadzora. Prav zato sta nenehno učenje in prilagajanje ključna za učinkovito podnebno upravljanje.

Razumevanje organov vodenja in nadzora

 1. zakaj prihaja do podnebnih sprememb, 
 2. kakšen vpliv imajo te na poslovanje družbe, 
 3. kakšen je vpliv družbe na podnebje,
 4. kakšne bodo v različnih časovnih intervalih posledice podnebnih sprememb na poslovno okolje in
 5. kako lahko družba te obvladuje,

je ključno za sprejemanje ustreznih poslovnih odločitev v današnjem svetu. Če tega znanja še ni, je pomembno, da si organi vodenja in nadzora čim prej pridobijo dostop do strokovnega znanja in izkušenj.

Nadzorniki lahko prinesejo znanja in sveže poglede na podnebna tveganja in priložnosti, od operativno odgovornih pa se pričakuje boljši vpogled v to, kako s podnebnimi tveganji, priložnostmi ter vplivi upravljati v organizaciji. Poslovodstvo ima pri tem ključno vlogo s širjenjem ozaveščenosti, spodbujanjem in vplivanjem na vse večjo odzivnost ter vključenost vodstvenega in vodilnega kadra.

Ne pozabimo, da cilj ni le razumeti morebitne poslovne učinke podnebnih sprememb, temveč to razumevanje vključiti v strategijo družbe in postopke odločanja. Organi vodenja in nadzora morajo zagotoviti, da njihova sestava omogoča informirano in diferencirano razpravo ter objektivno odločanje o podnebnih vprašanjih. Hkrati pa naj se organizirajo na način, da povečujejo ozaveščenost in razumevanje potencialnega vpliva podnebnih sprememb na poslovanje:

 1. Redno ocenjevanje

Izvajati je potrebno redno ocenjevanje sestave organov vodenja in nadzora z namenom zagotavljanja, da so v njih člani z različnimi pogledi, izkušnjami in strokovnim znanjem, tudi s področja podnebne znanosti, politike in upravljanja. To je mogoče storiti s sistematičnim in objektivnim zbiranjem in analizo podatkov, pri čemer se ugotavljajo prednosti, slabosti, vzorci, trendi, vrzeli in priložnosti za izboljšave.

 1. Izobraževanje in usposabljanje

Organi vodenja in nadzora bi morali vlagati v redno izobraževanje in usposabljanje, da bi bili seznanjeni z najnovejšimi znanstvenimi dognanji o podnebju, razvojem politike in najboljšimi praksami na področju podnebnega upravljanja.

 1. Strokovno posvetovanje

Organi vodenja in nadzora se lahko posvetujejo s podnebnimi znanstveniki, strokovnjaki za politiko in poslovnimi voditelji, ki so v ospredju podnebnih ukrepov. To lahko zagotovi dragocen vpogled v morebitne poslovne vplive podnebnih sprememb.

 1. Analiza scenarijev

Poslovodstvo lahko uporabi analizo scenarijev, da bi razumelo potencialne vplive različnih podnebnih posledic na poslovanje. To poslovodstvu lahko pomaga pri prepoznavanju morebitnih tveganj in priložnosti ter razvoju strategij za prilagajanje in obvladovanje posledic podnebnih sprememb.

 1. Sodelovanje z deležniki

Sodelovanje z deležniki, vključno z zaposlenimi, strankami, vlagatelji in regulatorji, lahko zagotovi dragocen vpogled v njihova pričakovanja in skrbi glede odziva družbe na podnebne spremembe.

 1. Razširitev in pregled ključnih poročil poslovodstva

Organi vodenja in nadzora naj pregledujejo ključna poročila o upravljanju, ki vsebujejo dodatne kvalitativne in kvantitativne informacije o okoljskih, družbenih in varnostnih vprašanjih ter drugih izzivih poslovanja organizacije.

Znanje o podnebnih spremembah, kompleksnost zakonodaje, (prostovoljni) standardi, vse zahtevnejša pričakovanja deležnikov, podnebni cilji držav ter gospodarskih družb, IT orodja in obseg ESG podatkov se večajo iz dneva v dan. Implementacija trajnostnosti in ESG faktorjev v poslovni model družbe ter obvladovanje s podnebnimi spremembami povezanih tveganj, priložnosti in vplivov zahteva skrbno korporativno upravljanje.

Učinkovito podnebno upravljanje se namreč ne more izvajati z enega mesta v družbi, ampak mora biti takšno delovanje orkestrirano z nivoja najvišjega vodstva in mora vključevati vsa ključna področja v družbi. Organi vodenja in nadzora morajo vplesti podnebno upravljanje v obstoječe strukture upravljanja družbe (organi vodenja, odbori, delovne skupine,…) in po potrebi razviti nove strukture s ciljem zagotoviti ustrezen nadzor in obvladovanje področja.

Ustrezno podnebno upravljanje gospodarske družbe vključuje več ključnih elementov:

 1. Odgovornost za tveganja in priložnosti povezane s podnebjem je na poslovodstvu, ki naj bo opremljeno s pravimi orodji, da lahko sprejema najboljše možne odločitve za dolgoročno odpornost svojih organizacij.
 2. Za upravljanje podnebnih tveganj mora biti odgovoren višji vodstveni kader, ki nadzoruje strategije družbe na področju podnebnih sprememb in zagotavljala njihovo vključitev v splošno poslovno strategijo družbe.
 3. Finančne in nefinančne spodbude za zaposlene morajo biti usklajene s cilji družbe na področju podnebnih ukrepov. To lahko pomaga zagotoviti, da si vsi zaposleni prizadevajo za iste trajnostne cilje.
 4. Gospodarske družbe morajo imeti vzpostavljene učinkovite postopke za obvladovanje tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami. To vključuje tudi spremljanje zakonskih zahtev, povezanih s poročanjem o trajnostnem razvoju in ESG.
 5. Podnebno upravljanje ne sme biti statično. Družbe bi morale nenehno pregledovati in izboljševati svoje podnebne strategije ter pri tem upoštevati nova znanstvena spoznanja, tehnološki napredek in spremembe v zakonodajnem okolju.

Če povzamemo, učinkovito podnebno upravljanje zahteva strateški, celostni pristop, ki vključuje vse ravni organizacije in je usklajen s splošnimi poslovnimi cilji družbe. Gre za sprejemanje premišljenih odločitev, ki ne le zmanjšujejo s podnebjem povezana tveganja, temveč tudi izkoriščajo priložnosti, ki jih prinaša prehod k nizkoogljičnemu (net zero) gospodarstvu.


Viri:

WEF_Creating_effective_climate_governance_on_corporate_boards.pdf (weforum.org)

Skills and knowledge needed to make climate a boardroom priority | World Economic Forum (weforum.org)

The role of boards in climate governance - WTW (wtwco.com)

Developing Your Company's Climate Change Strategies | BCG

Start to implement governance for sustainability - Net Zero Guidebook (EN) (theclimatedrive.org)